Blog Kim Schuurmans: opzegging duurovereenkomsten

28 juli 2017

Een duurovereenkomst opzeggen?

Een distributie-, franchise-, en een huurovereenkomst zijn voorbeelden van duurovereenkomsten. Kenmerkend voor een duurovereenkomst is dat partijen zich hebben verbonden om voor (on)bepaalde tijd over en weer één of meer prestaties te verrichten. Deze prestaties kunnen voortdurend zijn (denk bijvoorbeeld aan het zich onthouden van bepaalde gedragingen) of telkens terugkerend of opeenvolgend zijn (zoals herhaalde orders). In mijn praktijk zie ik geregeld gerechtelijke procedures voorbij komen, waarin de beëindiging van zo’n duurovereenkomst centraal staat. Hoe komt het dat beëindiging van een duurovereenkomst kennelijk zoveel discussie oproept?

Discussieruimte
Ten eerste bestaat er geen algemene wettelijke regeling voor de (opzegging van een) duurovereenkomst. Wel kennen een aantal bijzondere type overeenkomsten, zoals de opdracht, een wettelijke regeling. Vaak is dit aanvullend recht waarvan in de overeenkomst kan worden afgeweken. Wordt deze afwijking niet (expliciet) gemaakt, dan zal de wet aanvullend van toepassing blijven op wat partijen hebben afgesproken. Andere type overeenkomsten, zoals de distributieovereenkomst, kennen in het geheel geen wettelijke regeling. Contractsvrijheid is dan ook het uitgangspunt.

Vaste rechtspraak
Inmiddels is het vaste rechtspraak dat een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd in beginsel opzegbaar is, ook wanneer de overeenkomst of de wet niet in een opzeggingsregeling voorziet. Wel kunnen de redelijkheid en billijkheid verplichten tot het bestaan van een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging of het hanteren van een opzegtermijn dan wel de betaling van een (schade)vergoeding. Hoe dit concreet wordt ingevuld, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Denk daarbij aan de looptijd van de samenwerking, de afhankelijkheid van de samenwerking, gewekte verwachtingen, gedane investeringen en de terugverdientijd hiervan, etc. De duurovereenkomst voor bepaalde tijd, is behoudens wettelijke of contractuele regeling, in beginsel niet tussentijds opzegbaar.

Tip
In mijn praktijk merk ik dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet altijd stilstaan bij een eenzijdige beëindiging. In andere gevallen is de relatie in de loop van de tijd gegroeid en hebben partijen dit nooit in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Om discussie te voorkomen, is het evenwel belangrijk om een gedetailleerde opzeggingsregeling in de overeenkomst op te nemen: hoe moet er worden opgezegd, op welke gronden en welke termijn moet hierbij worden gehanteerd?

Voor vragen over dit artikel, kunt u contact opnemen met Kim Schuurmans via 033 422 1900.

Deze blog is eerder verschenen in de nieuwsbrief van FGHS, de brancheorganisatie voor sportleveranciers.