Nieuwsbrief Arbeidsrecht

20 mei 2016

Aanpassingen in de Wet Werk en Zekerheid

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, is voornemens de Wet Werk en Zekerheid aan te passen. Het kabinet heeft overeenstemming bereikt met de coalitiefracties en de sociale partners over deze aanpassingen. Het totale pakket is op 24 april 2016 naar de Tweede Kamer verzonden.

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die twee jaar arbeidsongeschiktheid is geweest, is nog wel een transitievergoeding verschuldigd. Werkgever kan echter aanspraak maken op een compensatie vanuit het UWV. Deze compensatie volgt uit het Algemene werkloosheidfonds. De premie wordt echter wel verhoogd. Met deze wijziging wordt beoogd te voorkomen  slapende dienstverbanden in stand te houden teneinde de betaling van de transitievergoeding te vermijden.

Op grond van de huidige wet kan een werknemer geen aanspraak maken op een transitievergoeding wanneer in de CAO een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. Na de toekomstige wijziging hoeft een dergelijke regeling in de CAO niet meer aan de gelijkwaardigheidstoets te voldoen. Het zal dus aan de cao-partijen zelf zijn om te bepalen wat de inhoud en omvang van een CAO-voorziening zal zijn.

Voor klimaat- of seizoensgebonden werk komt een aanpassing in de ketenregeling. De zogenoemde tussenpoos mag na invoering van de Regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU worden ingekort bij CAO indien sprake van seizoensgebonden werk. De tussenpoos van ten hoogste zes maanden mag dan verkort worden naar ten hoogste drie maanden voor functies waarin werkzaamheden als gevolg van klimatologische omstandigheden slechts negen maanden per jaar kunnen worden verricht. De CAO-partijen mogen zelf gaan beslissen welke functies hiervoor in aanmerking komen, echter wordt er wel een beperking aangebracht. Deze mogelijkheid zal niet gelden voor functies die opeenvolgend door dezelfde werknemer kunnen worden verricht en waarmee een aaneengesloten periode van negen maanden wordt overschreden. In februari 2016 is dit voorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Voor de overige voornoemde aanpassingen in de Wet Werk en Zekerheid zal worden voorzien in een wetsvoorstel dat op 1 januari 2018 naar verwachting in werking zal treden. Minister Asscher hoopt dit voorstel in het begin van 2017 te hebben ingediend bij de Tweede Kamer.


Praktijkgroep Arbeidsrecht

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of andere vragen op het gebied van arbeidsrecht, dan kunt u contact met ons op nemen op 033-4221922. Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een e-mailbericht naar Yvonne van den Hoorn (secretaresse praktijkgroep arbeidsrecht) via y.vandenhoorn@mend.nl.

Voor meer informatie over Marree en Dijxhoorn Advocaten verwijzen wij u graag naar onze website MEND.nl